Реклама

Общи условия и цени за реклама

1. Предмет на Общите условия
Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни материали на Montanadnes.com. Рекламата се осъществява чрез разполагане на рекламен банер или рекламно каре със съответните размери в зависимост от избраната позиция.

2. Стандартни изисквания
Всички рекламни банери трябва да бъдат предварително одобрени преди публикуването им на сайта. Обект на проверката са техническите изисквания към банерите и тяхното съдържание. Montanadnes.com си запазва правото да откаже да излъчи дадена заявка и реклама, като представи доводите си.

3. Технически изисквания
Рекламните форми се приемат във формат jpg., gif., png., swf. Рекламни форми, изработени в Macromedia Flash, трябва да бъдат подготвени за публикуване във формат SWF за Flash Player 8 или 9. За банерите във формат jpg., gif., png., размера в Kb не трябва да надвишава 60Kb. За банерите във формат swf размера не трябва да навдишава 100Kb.

* Рекламен формат не може да покрива друг рекламен формат, както и да покрива напълно страницата, в която се визуализира.
* Първоначално зареждащият се нестандартен банер е с максимална тежест 60 KB.
* Стандартната част от банера е с максимална тежест според изискванията за размер в КВ.
* Преминаващите елементи не трябва да покриват лога, лога на партньори.
* Продължителността за преминаване на нестандартните елементи е 6 секунди.
* Нестандартната част на банера задължително трябва да има “затвори“ , стандартната част бутон “виж отново”.
* При подаване на рекламния формат се изисква макет на позиционирането на нестандартната част на банера върху сайта.

Видео банери
* Видео файлът трябва да бъде във формат “*.flv” и да не надвишава 50KB за 1 секунда
* Продължителността на видеото и звука към него не трябва да надвишава 60 секунди.
* Задължително е наличието на бутони Play/Pause, Stop, Sound/Mute или техните еквиваленти на български език: старт/пауза, стоп, звук/без звук.

4. Изисквания към съдържанието на рекламните банери
* Не се допуска публикуване на рекламни банери с подвеждащо съдържание, например наподобяващи Windows/Mac/Unix системни съобщения, диалогови прозорци и др.
* Не се допуска банерите да съдържат графики, които симулират интерактивност (падащи менюта, полета за търсене и др.), без такава функционалност реално да съществува.

5. Обратна връзка с потребителя и поведение при клик
* Montanadnes.com си запазва правото да включва връзки, водещи към анкети, които събират мнението, отношението и нагласите на потребителите спрямо съдържанията и посланията на всички рекламни банери, публикувани на сайта.
* Всички реклами задължително се отварят в нов прозорец.

6. Предоставяне и приемане на рекламни материали и форми.
Всички рекламни форми се приемат за излъчване след проверка за годност от техническо лице на Montanadnes.com. Запазваме си правото да отложим кампанията, ако рекламните форми не отговарят на посочените тук изисквания.
6.1. Стандартни, готови рекламни банери се подават 24 часа преди старта на кампанията.
6.2. Нестандартни, готови рекламни банери се приемат не по-късно от 3 работни дни преди старта на кампанията за тестване и одобрение.

7. Цени и условия за плащане
7.1. Рекламните материали и форми се излъчват по възлагане на Рекламодател срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно действащата Тарифа за реклама на Montanadnes.com.
7.2. Актуализация на цените на „Гарантиран брой импресии дневно“ се прави всяко тримесечие на база рейтинга на сайта.
7.3. Рекламодателят превежда по банков път авансово 50 % от сумата по всяка отделна поръчка преди датата на първото излъчване и 50% от сумата в средата на рекламната кампания.

8. Права и задължения на страните
8.1. Montanadnes.com се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Рекламодателя за нормално ползване на услугите – предмет на настоящите Общи условия.
8.2. Montanadnes.com предоставя на Рекламодателя статистика за броя на импресиите и кликовете (посещенията), както и друга статистическа информация за съответната рекламна кампания.
8.3. Montanadnes.com си запазва правото да отложи рекламна кампания при неспазване на посочените условия тук и в тарифата.
8.4. Рекламодателят се съгласява да се придържа към условията, определени от Montanadnes.com, във връзка с изискванията по отношение на рекламните материали и форми, технологичните срокове за работа на Montanadnes.com. При неспазване на Общите условия от страна на Рекламодателя, Montanadnes.com има право незабавно да спре излъчването на съответния рекламен материал.

9. Отговорност. Ограничаване на отговорността
9.1. Montanadnes.com не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя, излъчвана съгласно настоящите Общи условия.
9.2. Montanadnes.com не носи отговорност за не-предоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Montanadnes.com, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.

Цена при 100% присъствие:

БАНЕР ПОЗИЦИЯ 1 – 428 x 60 px Всички страници за 1 календарен месец 130 лв.
БАНЕР ПОЗИЦИЯ 2 – 300 x 250 px Всички страници за 1 календарен месец 120 лв.
БАНЕР ПОЗИЦИЯ 3 – 300 x 250 px Всички страници за 1 календарен месец 90 лв.

За контакти:
Албена Тодорова
beni7@abv.bg
Телефон:0882925332